Lütfen Javascripti Aktif Edin
Sözleşmeler
Yardım / Bilgi
Üyelik Sözleşmesi

FATURAMATİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

MADDE - 01: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta;

Unvanı : Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Bundan sonra “Faturamatik” olarak anılacaktır)

Adresi : Zümrütevler Mah. Acarlar Sok. No:16 Maltepe / İstanbul

Telefon No : 216 561 3434

Faks No : 216 561 6987

Çağrı Merkezi : 444 2818

E-Posta Adresi : sozlesme@faturamatik.com.tr

Kayıtlı E-Posta : faturamatik@hs01.kep.tr

Vergi Kimlik No : 385 062 8081

Vergi Dairesi : Küçükyalı

Mersis No : 0215023864700019

ile diğer tarafta Ödeme Hizmetleri’ni gerçekleştirmek için işbu Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) onaylamış olan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki şartlar dâhilinde anlaşmışlardır. Bundan sonra “Faturamatik” ve “Kullanıcı” bir arada “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE - 02: TANIMLAR

ALICI: Ödeme ve/veya Elektronik Para İşlemine konu Fon’un ulaşması istenen ve/veya Kullanıcı’nın mal veya hizmet temin etmek üzere Faturamatik hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

ÇAĞRI MERKEZİ : Sözleşme kapsamında her türlü destek taleplerini ve her türlü şikayetleri karşılamak, bunlara ilişkin verilen hizmetleri, sonuçları ve gerçekleştirilen işlemleri izlemek, yönetmek ve kayıt altına almak için işletilen 4442818 numaralı çağrı merkezini,

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA : Gönderen’ in kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, Alıcı’ya veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından başlatıldığı ve Gönderen’in Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

ELEKTRONİK PARA : Faturamatik tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanun’da tanımlanan Ödeme İşlem’lerini gerçekleştirmek için kullanılan ve Faturamatik dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da Ödeme Aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

ELEKTRONİK PARA HESABI : İhraç edilen Elektronik Para’nın Kullanıcı bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

FATURAMATİK SİSTEMİ : Faturamatik tarafından sunulan ve tüm hakları Faturamatik’e ait olan, Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, Kullanıcı’nın kullanımına ve erişimine açılmış, web sayfaları, mobil uygulamaları, Elektronik Para Hesabı ve Ödeme Aracı’nı,

FON: Banknot, madeni para, kaydî para veya elektronik parayı,

GÖNDEREN: Kendi Ödeme Hesabı’ndan veya Ödeme Hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HASSAS ÖDEME VERİSİ: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık veya Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek “şifre”, “güvenlik sorusu”, “sertifika”, “şifreleme anahtarı” ile “PIN”, “kart numarası”, “son kullanma tarihi”, “CVV2”, “CVC2” kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

KALICI VERİ SAKLAYICISI: Kullanıcı’nın kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

KANUN: 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”u,

KİMLİK TANIMLAYICI: Faturamatik tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcı’ya özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

KULLANICI: Ödeme Hizmeti kullanıcısı ile Elektronik Para kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

KURUM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ nu,

ÖDEME ARACI: Faturamatik ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

ÖDEME EMRİ: Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Faturamatik’e verilen talimatı,

ÖDEME HESABI: Kullanıcı adına açılan ve Ödeme İşlemi’nin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

ÖDEME HİZMETLERİ: Faturamatik tarafından Kurum’dan alınan izin kapsamında Kullanıcı’ya sunulan ve Kanun’un 12. Maddesi’nde sayılan ödeme hizmetleri ile 18. Maddesinde sayılan elektronik para hizmetlerini,

ÖDEME İŞLEMİ: Gönderen’in veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon “yatırma”, “aktarma” veya “çekme” faaliyetini,

REFERANS DÖVİZ KURU: Faturamatik tarafından uygulanan veya kamuya açık bir kaynaktan alınan ve yabancı para ile yapılan işlemlerde kullanılan döviz kurunu,

SİSTEM ORTAĞI : Faturamatik’in Ödeme Hizmetleri’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile Ödeme Hizmetleri’nin gerçekleştirilmesinde ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

TEBLİĞ: 27.06.2014 tarihli “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ”i,

TEMSİLCİ: Mevzuat kapsamında Faturamatik adına ve hesabına hareket eden, güncel listesi Faturamatik kurumsal web sitesinde ( www.faturamatik.com.tr) yer alan gerçek ve tüzel kişileri,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

YÖNETMELİK: 27.06.2014 tarihli “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”i,

İfade etmektedir.

MADDE - 03: SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

3.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Yönetmelik kapsamında, işbu Sözleşme’deki şartlara uygun olarak Faturamatik tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.

3.2 . Kullanıcı; işbu Sözleşme'nin Taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda Taslak Sözleşme’nin Kullanıcı'ya verilmesi ile; Sözleşme'nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise Taslak Sözleşme’nin Faturamatik’in www.faturamatik.com.tr internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirildiğini kabul eder.

3.3. Taslak Sözleşme’nin Kullanıcı’ya verilmesi veya söz konusu sözleşmenin Faturamatik’in internet sitesinde yayınlanması sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapmaya gerek olmadığı konusunda anlaşmışlardır.

MADDE - 04: SÖZLEŞMENİN KONUSU

Faturamatik tarafından Kullanıcı’ya sunulacak olan Ödeme Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE - 05: KULLANICI TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup, Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaktır. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilebilmesi için Faturamatik’e sunulması gereken bilgilerin doğru olmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilere uygun şekilde yapılan Ödeme İşlemi doğru gerçekleştirilmiş sayılır ve bu işlemlere ilişkin Faturamatik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin hatalı ve/veya eksik olması halinde Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemesinden veya hatalı gerçekleşmesinden sorumlu tutulamaz. Faturamatik, hatalı Ödeme İşlemi’ne konu olan Fon’u geri almak için gereken işlemleri yapar. Faturamatik Fon’un geri alınması için, Kullanıcı’dan ücret talep etme hakkına sahiptir.

MADDE - 06: ÖDEME HİZMETLERİ’NE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6.1. Faturamatik, işbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylanmasından itibaren Kullanıcı’ya Kanun’un 12. ve 18. Maddeleri kapsamında hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Faturamatik, bu hizmetleri bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkilidir.

6.2. Kullanıcı, Ödeme Hizmetleri’nden Faturamatik nezdinde oluşturulacak Elektronik para Hesabı ve/veya Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek ödeme Aracı vasıtasıyla faydalanabilecektir.

6.3. Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin taban ve tavan limiti belirleme hakkı yasal mevzuat çerçevesinde Faturamatik’e aittir.

6.4. Faturamatik tarafından Kullanıcı’ya sunulan Ödeme Hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Ödeme Hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru TCMB günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

6.5. Kullanıcı, Faturamatik Sistemi’ne Kimlik Tanımlayıcı kullanarak erişim sağlayabilecektir. Kullanıcı, Kimlik Tanımlayıcı bilgilerine ve Ödeme Aracı’na 3.kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek ve bunun güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumlu olacaktır.

6.6. Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesine ilişkin Ödeme Emri Faturamatik’e ulaştığında veya Uzaktan İletişim Aracı ile onay verildiğinde Faturamatik yetkilendirilmiş sayılır.

6.7. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Faturamatik’e ulaştığı an, Ödeme Emri’nin alındığı andır. Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı bakımından, Ödeme Emri’nin Faturamatik’e iş günü dışında ulaştığı durumlarda ise, Ödeme Emri ertesi ilk iş günü alınmış sayılır. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar Faturamatik’e ulaştırabilir. Bu saatten sonra, Faturamatik tarafından alınan Ödeme Emri, ertesi iş günü alınmış sayılır.

6.8. Ödeme İşlemi, iş günü içinde azami saat 16:30’a kadar tamamlanabilir. Faturamatik, Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verildiği tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktarılmasından sorumludur. Ödeme İşlemi’nin nevine ve Sistem Ortağı ile anlaşma durumuna göre azami tamamlanma süreleri değişiklik gösterebilir.

6.9. Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı tarafından verilen Ödeme Emri, Faturamatik’e ulaştıktan sonra geri alınamaz. Kullanıcı;

-Ödeme İşlemi’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni Faturamatik’e ilettikten veya Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını,

- Doğrudan Borçlandırma İşlemi kullanılarak yapılan Ödeme İşlemi’nde, Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

-Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin Fon’ları Faturamatik’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emri’ni en geç Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini,

-Yukarıda belirtilen hallerde Ödeme Emri’ni geri alması halinde, bu işleminin Faturamatik’in web sitesinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

6.10. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin aşağıdaki bilgiler kısa mesaj yoluyla veya aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontu e-posta yoluyla Kullanıcı’yla paylaşılır;

-Dekont No/İşlem referans No ve Alıcı’ya ilişkin bilgi

-Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya Ödeme Emri’nde belirtilen para birimi cinsinden Ödeme İşlemi tutarı

-Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek ücret ve komisyonların dökümü

-Varsa Ödeme İşlemi’nde kullanılan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan Ödeme İşlemi tutarı

-Ödeme İşlemi’nin alındığı veya Kullanıcı’nın borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

6.11. Ödeme İşlemi’nin, Faturamatik’ten kaynaklanmayan ve/veya Faturamatik’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, hiç gerçekleşmemesinden veya gerektiği gibi gerçekleşmemesinden Faturamatik sorumlu değildir.

6.12. Faturamatik’in Kanun uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı Faturamatik’ten bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE - 07: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de, Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmemesi ya da Ödeme Emri’nin 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuata veya OFAC, MASAK ve sair ulusal ve uluslararası kuruluşların düzenlemelerine aykırı olması/aykırılık şüphesi bulunması halleri ya da sair haklı nedenlerin varlığı halinde, Faturamatik Ödeme Emri’ni yerine getirmeyi reddedebilir.

7.2. Kullanıcı’nın Faturamatik’e vermiş olduğu Ödeme Emri’ne ilişkin Ödeme Aracı ile gerçekleştirilecek işlemler için Taraflar bir harcama limiti kararlaştırabilirler. Taraflar arasında böyle bir limit kararlaştırılmamışsa Kullanıcı, Ödeme Aracı’na ilişkin harcama limit tutarlarını www.faturamatik.com.tr adresinden veya Çağrı Merkezi’nden öğrenebilir.

7.3. Kullanıcı, bir Ödeme Aracı’na bağlı olarak gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği Ödeme İşlemi’nde Ödeme Aracı’nı güvenli olarak muhafaza etmek ve bunun için gerekli tüm önlemleri almakla ve Ödeme Aracı’nı kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanımı ya da yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya kendi iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer benzeri durumları Faturamatik’e derhal bildirmekle ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapattırmakla yükümlüdür. Faturamatik, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı Kullanıcı’nın onayını almadan kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

7.5. Faturamatik, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapacağı bildirimleri Kullanıcı’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcı’yı arayarak iletecektir.

7.6. Faturamatik, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir ve güncelleyebilir. Böyle bir durumda Faturamatik, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, Faturamatik’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE – 8: YETKİSİZ VEYA HATALI İŞLEMLER

8.1. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren Faturamatik’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini ister. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içerisinde yapılır. Bu durumda ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmayarak Faturamatik tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na aktarılmış ise, Faturamatik ilgili tutarları Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ndan iade talep ederek Kullanıcı’ya aktarır.

8.2. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın 150 (yüz elli) Türk Lirası’na kadar olan bölümünden sorumlu olduğunu bilir. Kullanıcı, 8.4. madde uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşlemleri’nden sorumlu olmayacaktır.

8.3. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya Ödeme Aracı’nın güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi durumunda, Ödeme Aracı’yla gerçekleşen tüm Ödeme İşlemleri ile yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemleri’nden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

8.4. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması, iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesine rağmen kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almamış olması, Ödeme Hesabı’nı dondurmaması ya da Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatmaması hallerinde Ödeme Aracı’nın kullanılmasından doğan zararın tamamından sorumludur. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal Faturamatik’e veya Temsilcisi’ne bildirmekle yükümlüdür.

MADDE – 9: ALICI TARAFINDAN BAŞLATILAN İŞLEMLERDE GERİ ÖDEME:


9.1. Kullanıcı, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemi’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemi’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir.

9.2. Faturamatik, Kullanıcı’dan bu talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir.

9.3. Doğrudan Borçlandırma yoluyla yapılan Ödeme İşlemi’nde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı geri ödeme isteyemez.

9.4. Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Faturamatik’e verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez.

9.5. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde Faturamatik, 10 (on) iş günü içerisinde talebi kabul ederek geri ödemeyi yapar veya talebi kabul etmeyerek ret kararını nedenleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirir.

Madde – 10: ÖDEME İŞLEMİ’NİN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ VEYA HATALI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

10.1. Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin Ödeme Emri’ne uygun olarak gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. Faturamatik, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’nın ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.2. Faturamatik, Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olması ve birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.

10.3. Faturamatik, Kullanıcı adına gelen ödemelerde, Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

10.4. Ödeme Emri’nin Kullanıcı sıfatına sahip Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme İşlemleri’nde, Faturamatik, Ödeme Emri’nin Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderilmesinden Kullanıcı Alıcı’ya karşı sorumludur. Faturamatik, Ödeme İşlemi tutarının Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Kullanıcı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. Fqaturamatik, Ödeme Emri’ni Gönderen’in Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

10.5. Faturamatik, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcı’nın ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kusuru oranında kendi Kullanıcı’sına karşı sorumludur.

10.6. Faturamatik tarafından Ödeme İşlemi tutarının, süresi içerisinde Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı nezdindeki hesabına aktarılmasına rağmen, Faturamatik’ten kaynaklanmayan ve/veya Faturamatik’in hakimiyet sahası dışındaki herhangi bir sebeple (sistemsel hata, teknik hata, ödeme sistemlerindeki arızalar v.b) ya da beklenmeyen haller ya da mücbir sebepler ya da üçüncü kişilerin kusuru veya gecikmesi nedeniyle, bedelin Alıcı’nın hesabına hiç geçmemesinden veya süresinde geçmemesinden veya Kullanıcı Ödeme Emri’nin gerektiği gibi gerçekleştirilememesinden Faturamatik sorumlu değildir.

Madde – 11: ÜCRET VE KOMİSYONLAR

11.1. Faturamatik tarafından işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin Kullanıcı tarafından Faturamatik’e ödenmesi gereken ücretler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan “Ek-1: Çerçeve Sözleşme Kapsamında Ödeme Hizmetlerinde Uygulanacak Ücret, Masraf ve Komisyonlar Tablosu’nda” yer almaktadır.

11.2. Kullanıcı’nın Faturamatik’ten almış olduğu Ödeme Hizmetleri’ne ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir.

11.3. Ek-1'de yer alan tabloda Faturamatik tarafından önceden bilinemeyen Muhabir masrafları belirtilememiştir. Muhabir masrafları, işlem anında Faturamatik’in muhabirlerinden bildirilen masraf tutarları dikkate alınarak tahsil edilmektedir.

11.4. Faturamatik, Ek-1’de belirtilen ücret, masraf ve komisyon bedellerini ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

Madde – 12: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandığında yürürlüğe girecek olup aşağıdaki maddede belirtilen şekillerde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde – 13: SÖZLEŞME’NİN FESHİ

13.1. Faturamatik 2 (iki) ay önceden, Kullanıcı 1 (bir) ay önceden yapacakları yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin herhangi bir zamanda feshedebilirler.

13.2. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak kendisine iletilen talebe rağmen ihlali 7 (yedi) takvim günü içerisinde düzeltmemesi halinde, ihtarı gönderen Taraf yazılı olarak göndereceği bir ihtarla işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Kullanıcı’dan kaynaklı olması durumunda, Faturamatik, bu süre içerisinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma ve Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatma hakkını da kullanabilecektir.

13.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde, işbu Sözleşme Faturamatik tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin derhal feshedilebilecektir.

13.4. Faturamatik’in Kanun kapsamında Kurum’dan temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme Faturamatik tarafında herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

13.5. Faturamatik, Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda Faturamatik (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yıi bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.

Madde – 14: GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Gizli bilgilerin hukuka aykırı şekilde İfşa edilmesi halinde, gizli bilgileri ifşa edilen Taraf’ın diğer Taraf’tan maddi ve manevi tazminat talep etme hakları mevcuttur. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

14.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne bildirdiği ve/veya Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından toplanan her türlü kişisel bilgisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından işlenmesine, aktarılmasına ve Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından temsilcilerine, program ortağı kuruluşlarına, grup şirketlerine, anlaşmalı olduğu kurum, kuruluş ve şirketlere, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluşlara ve mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere aktarılmasına açık onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

14.3. Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Faturamatik’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Kullanıcı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar oneri-sikayet@faturamatik.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.

Madde – 15: DEVİR VE TEMLİK

Kullanıcı, Faturamatik’in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Faturamatik, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya işbu Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

Madde – 16: TEBLİGAT VE İLETİŞİM

Faturamatik’in işbu Sözleşme’de yazılı adresi ile Kullanıcı’nın kayıt sırasında beyan ettiği adresi yasal tebligat adresi olarak belirlenmiş olup, adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere gönderilecek her türlü tebligat, Taraflar o yerde bulunmasa dahi, Taraflarca tebellüğ edilmiş sayılacak ve yasal bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE - 17: DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda Faturamatik’in her türlü defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/1 Maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE - 18: İHTİLAFLARİN HALLİ ve YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den, yorumundan, uygulanmasından ve feshinden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE - 19: SÖZLEŞMENİN EKİ ve YÜRÜRLÜK

Toplam 19 (ondokuz) maddeden ve 1 (bir) adet Ek’ten oluşan işbu Sözleşme, tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak, Taraflar arasında ……………tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

© Copyright 2015, All Rights Reserved